rámci spolupráce a dobrých vzťahov medzi strelcami, organizovať spoločná dlhodobá súťaž pod názvom: GEMER LIGA 2019 – šiesty ročník.

 Podmienky organizovania súťaže:
 1. Súťaž je zložená zo štyroch samostatných streleckých pretekov – každý klub organizuje jednu súťaž.
 2. Súťaž je otvorená pre všetkých držiteľov zbrojných preukazov.
 3. Na stretnutí boli dohodnuté nasledovné termíny (kolá) GEMER LIGY:
 • kolo – 16. Marec ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota
 • kolo – 5. Máj ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota
 • kolo – 12. Október SK TRITON Jesenské

 Propozície pretekov zverejnia organizátori pretekov minimálne týždeň pred plánovaným podujatím, v prípade zmeny termínu, minimálne 14 dní pred podujatím (prdpreteky nie sú povolené).

 1. Každé ligové kolo bude mať približne 50 – 60 rán, ktoré budú rovnomerne rozdelené medzi 4 parkúriky (stages). Každý pretek bude používať rovnaký systém hodnotenia preteku WinMss.
 2. Po skončení každého preteku organizátor súťaže zverejní výsledkovú listinu na svojej web stránke. Výsledkovú listinu doložia kluby na spoločné zasadanie zástupcov klubov, ktorí súťaž spoločne vyhodnotia a určia konečné poradie pretekárov (predpokladaný termín: 25. októbra 2018). Kluby môžu na svojej stránke viesť priebežné výsledky celej súťaže – t. j. súčty bodov za všetky uskutočnené kolá. Tieto informácie sú však iba orientačné – po skončení preteku zástupca klubu COMARS Rimavská Sobota – p. Milan Mišák spracuje konečnú výsledkovú tabuľku a pošle ju jednotlivým klubom.
 3. Celkové vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom urobia spoločne zástupcovia všetkých klubov na svojom spoločnom stretnutí pričom miesto a čas budú zverejnené mesiac pred podujatím na web stránkach jednotlivých klubov (predpokladaný termín: 3. november 2018).
 Podmienky hodnotenia GEMER LIGY:
1. V súťaži budú hodnotení strelci, ktorí sa zúčastnia všetkých 3 kôl a dodržia nižšie uvedené podmienky.
2. Súťažné divízie: základná (basic) a open:
 • základná divízia – BASIC – pištole a revolvery bez optických mieridiel a zásobníka do max 21 nábojov,

Pozn.: Strelec nebude hodnotený, ak použije zásobník s kapacitou viac ako 21 nábojov.

 • divízia OPEN – zbrane s optickými mieridlami, pričom môže použiť zásobník s kapacitou viac ako 21 nábojov.
3. Strelecké kategórie:
 • juniori / juniorky (do 18 rokov),
 • muži / ženy (19 – 50 rokov),
 • seniori / seniorky (nad 50 rokov),
 • super seniori /super seniorky (nad 60 rokov).

Kategória bude vyhodnotená, keď sa v nej zúčastnia minimálne traja pretekári aspoň troch kôl.

Poznámka: Zaradenie do streleckej kategórie je podľa veku, ktorý dovŕši pretekár v danom roku.

 4Strelecké divízie:

Divízia bude vyhodnotená, keď sa v nej zúčastnia minimálne traja pretekári minimálne troch kôl.

 5. Hodnotenie:

a. Každý pretekár získa za umiestnenie na preteku body.
b. Aby bol pretekár hodnotený v GEMER LIGE 2019 musí absolvovať 3 kolá tejto súťaže v tej istej streleckej divízii.

c. Pretekár môže súťažiť v obidvoch divíziách (Basic a Open) súčasne (pri použití rôznych zbraní), ale vždy len za ten istý klub.

e. Pretekár môže súťažiť len za jeden strelecký klub počas celého roka. Pretekár oznámi pri svojej registrácii na svojom prvom preteku, za ktorý klub štartuje a táto skutočnosť platí celý súťažný rok. V prípade, že sa pretekár na ďalšom preteku zaregistruje pod iným klubom, táto skutočnosť už nebude akceptovaná. Pretekár nemusí byť registrovaný v žiadnom klube – uvedené tiež platí celý súťažný rok, aj keby medzi časom sa pretekár v niektorom klube zaregistroval.

f. V hodnotení GEMER LIGY 2018 na každej súťaži prvý pretekár získa 20 bodov, druhý 19 bodov tretí 18 bodov …. a pretekár na 20. mieste a ďalší za ním získajú po 1 bode. O celkovom umiestnení pretekára rozhodne súčet bodov, ktoré získal v zmysle vyššie uvedeného.

g. V prípade rovnosti bodov na preteku rozhodne usporiadateľ podľa vlastných kritérií a propozícii ako vytvorí riadne poradie pretekárov.

h. V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení na 1. – 3. mieste GEMER LIGY 2018 sa bude rozhodovať podľa nasledovného kľúča:

i. Spory a protesty na preteku rieši usporiadateľ preteku.

j. Spory a protesty v rámci celkového hodnotenia ligy riešia spoločne zástupcovia všetkých klubov. Rozhodnutie zástupcov klubov je konečné a platné okamihom jeho vyhlásenia a nie je možné ho zmeniť a ani sa inde dovolať zmeny jeho rozhodnutia.

Dohodnuté na spoločnom zasadaní streleckých klubov dňa 7. februára 2018, Rimavská Sobota.

 

Platné dňom podpisu všetkých zúčastnených strán.